ZASADY PRAWNE

Prawa autorskie

Binotto S r.l. 2006 wszystkie prawa zastrzeżone. Reprodukowanie treści niniejszej strony w całości lub w części bez wcześniejszego uzyskania zgody od firmy Binotto jest zabronione. 

 

Znaki towarowe i loga

Znaki towarowe Binotto i Mariz używane na niniejszej stronie stanowią wyłączną własność firmy Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l., które zakazują ich stosowania i/lub powielania w całości jak i w części w dowolny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. 

 

Korzystanie z katalogów internetowych

Pragniemy zwrócić uwagę, że informacje zawarte w katalogach umieszczonych na stronie mają tylko i wyłącznie charakter orientacyjny, a ich zadanie polega na ułatwieniu klientom dokonywania zakupów. Chociaż bardzo starannie i uważnie kopiowaliśmy dane zalecamy, aby posługiwali się Państwo wyłącznie oficjalnymi katalogami. Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. nie ponoszą odpowiedzialności za bezpośrednie i pośrednie straty spowodowane lub związane z wykorzystywaniem informacji podanych na niniejszej stronie. Binotto zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian bez wcześniejszego powiadomienia. 

 

Linki zewnętrzne

Linki do innych stron zamieszczone zostały tylko i wyłącznie dla wygody użytkowników. Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. nie kontrolują stron zewnętrznych jak również nie mają wpływu na ich treść i z tego powodu nie ponoszą za nie żadnej odpowiedzialności. 

 

Wiadomości

Serwis informacyjny jest usługą bezpłatną świadczoną przez Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l., dzięki któremu użytkownicy strony mogą zapoznać się z informacjami dotyczącymi produktów Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l., wydarzenia i wiadomościami na temat firm Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l.. Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia i/lub likwidacji tej usługi w dowolnym momencie nawet bez wcześniejszego powiadomienia. W tym przypadku użytkownik potwierdza, że nie przysługują mu żadne prawa związane z korzystaniem z usługi, i że z jej powodu nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l.. Zamieszczane w serwisie informacje będą starannie wybierane i sprawdzane. Niemniej jednak w stosunku do użytkownika czy osób trzecich Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. nie podnosi odpowiedzialności z powodu szkód powstałych bezpośrednio czy pośrednio w wyniku niedociągnięć, błędów, pominięć, niedokładności zawartych w treści niniejszej strony.

 

Strefa zastrzeżona

Użytkownik może uzyskać dostęp do strefy zastrzeżonej po zwróceniu się z prośbą o otwarcie konta dostępu i po wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym poda prawdziwe i prawidłowe, kompletne i dokładne dane, o które zostanie poproszony. Na użytkowniku spoczywa obowiązek informowania Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. drogą mailową o wszelkich zmianach we wprowadzonych danych.Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. będzie weryfikować prośbę o zarejestrowanie i w przypadku przyjęcia wniosku firma droga mailową prześle login i hasło umożliwiające wejście do strefy zastrzeżonej. Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. zastrzegają sobie prawo do odmowy udzielenia dostępu do strefy, jeśli uznają, że zgłoszenie nie jest odpowiednie lub że nie przyniesie spodziewanych efektów. Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w tajemnicy hasła i loginu dostarczonego mu przez Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za działania podjęte w strefie zastrzeżonej z wykorzystaniem kodów identyfikacyjnych dostarczonych mu przez Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. i jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. o nieuprawnionym wykorzystaniu jego kodów identyfikacyjnych oraz o innych przypadkach naruszenia bezpieczeństwa. Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego korzystania z kodów identyfikacyjnych przez nieupoważnione do tego osoby trzecie. Ponadto użytkownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności z tytułu strat poniesionych przez Binotto S.r.l., Mariz S.r.l. lub inne strony w wyniku nieuprawnionego stosowania kodów identyfikacyjnych przez osoby trzecie. Każdy użytkownik może posługiwać się tylko i wyłącznie własnymi kodami indentyfikacyjnymi chyba, że na wykorzystanie innych kodów uzyska zgodę ich właściciela. Jeżeli użytkownik dostarczy nieprawdziwych, niedokładnych, nieaktualnych lub niekompletnych danych lub, jeśli Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. ma podstawę przypuszczać, że podane dane są nieprawdziwe, niedokładne, nieaktualne lub niekompletne wówczas Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. może zawiesić lub zlikwidować kody identyfikacyjne oraz odmówić prawa do korzystania z serwisu tak w chwili bieżącej jak i w przyszłości.  

 

Prywatność

W kwestiach dotyczących ochrony prywatności firmy Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. działają zgodnie z obowiązującym prawem tj. zgodnie z ustawą 196/2003 i z tego powodu gwarantują zgodność swojego postępowania z przepisami prawnymi. Zgodnie z art.. 13 ustawy 196/2003 dotyczącym przetwarzania danych osobowych informujemy, że:

1. Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzanie dotyczy danych osobowych pozyskanych przez Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l.  za pośrednictwem ich strony internetowej, do których należą: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, nr telefonu preferowane i/lub znajdujące się w kręgu zainteresowania użytkownika rodzaje oferowanych usług itp.

2. Cel przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w celach związanych z przekazywaniem informacji handlowych, promowaniem usług i wyrobów Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. takich jak: oferty dla klientów, inne informacje dotyczące produktów i usług, itp.

3. Metoda przetwarzania danych

Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. przetwarzają i przechowują dane zarówno w formie papierowej jak i z wykorzystaniem narzędzi informacyjnych korzystając z metod dopuszczonych na mocy art. 11 ustawy 196/2003.

4. Dane podawane obowiązkowo i dobrowolnie

Wymóg podania danych umożliwiających korzystanie z usług wymienionych w par. 2 powyżej nie narusza prawa do zachowanie niezależności osobistej danej osoby.

5. Odmowa podania danych

Częściowa lub całkowita odmowa podania danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwiają Binotto S.r.l. i Mariz S.r.l. działania informacyjne i promocyjne opisane w par. 2.

6. Przekazywanie danychwszystkie zebrane i przetworzone dane są wykorzystywane wyłącznie przez Binotto S.r.l. lub Mariz S.r.l. zgodnie z obowiązującym prawem i nie są przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem stron, które do tego celu zostały wyznaczone lub którym powierzone zostały obowiązki związane ze świadczeniem tej usługi co następuje bez naruszenia norm prawnych związanych z przekazywaniem i udostępnianiem danych.

7. Prawa osób zainteresowanych

Każdy, kogo kwestia ta dotyczy może korzystać z wymienionych poniżej praw zgodnie z art. 7 jednolitego tekstu ustawy 196/2003, w tym z prawa do wycofania, prostowania, uaktualniania, sprzeciwienia się przetwarzaniu i w końcu skasowania danych, kontaktując się z właścicielem przetwarzanych danych wysyłając do nie go e-maila na adres: info@binotto.com.

8. Właściciel, osoba ponosząca odpowiedzialność oraz osoby, którym powierzono przetwarzanie danych

Właścicielem i osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych jest firma Binotto S.r.l. z siedzibą w Dueville (VI) –Włochy- Via Divisione Julia nr 7/b, NIP 01468100241. Osobami do tego uprawnionymi są pracownicy działu sprzedaży i działu marketingu firmy Binotto S.r.l.  oraz inne upoważnione do tego osoby.

9. Prawo do wglądu do danych i inne prawa

Osoba zainteresowana ma prawo do otrzymywania potwierdzenia istnienia lub braku jej danych osobowych, nawet jeżeli nie dokonała jeszcze rejestracji oraz przekazywania wspomnianych danych w zrozumiałej formie. Osoba ta ma w szczególności prawo do otrzymywania informacji na temat:

a)             pochodzenia jej danych osobowych

b)             celu i metody przetwarzania danych

c)              systemów stosowanych w przypadku przetwarzania danych za pomocą narzędzi elektronicznych

d)             danych właściciela, osób ponoszących odpowiedzialność i wyznaczonych reprezentantów zgodnie z art. 5 par. 2;

e)             stron lub kategorii stron, którym dane mogą zostać przekazane lub które mogą uzyskać do nich dostęp podczas wypełniania swoich obowiązków przedstawicielskich na danym obszarze administracyjnym, osób ponoszących odpowiedzialność lub osób, którym dane zostały powierzone

 

Każda zainteresowana osoba ma także prawo otrzymać:

a.                  uaktualnienie, sprostowanie, lub gdy leży to w jej interesie, integrację danych

b.                  skasowanie, przekształcenie w format anonimowy lub blokowanie danych przetworzonych z naruszeniem prawa w tym danych, których przechowywanie nie jest konieczne w związku z celami, dla których zostały pozyskane a następnie przetworzone

c.                   zapewnienia, że strony, którym dane zostały przekazane lub powierzone są świadome działań, które mogą być podjęte zgodnie z lit a i b również ze względu na ich treść za wyjątkiem sytuacji, gdy okaże się to niemożliwe lub wymaga zastosowania środków rażąco nieadekwatnych do wagi chronionych praw.

 

Każda zainteresowana osoba ma prawo w całości lub w części sprzeciwić się:

  1. z powodów prawnych, przetwarzaniu jej danych osobowych nawet, jeżeli jest ono zgodne z celami, dla których dane te zostały pozyskane
  2. przetwarzaniu jej danych osobowych dla celów związanych z wysyłaniem materiałów reklamowych, sprzedażą bezpośrednią, dokonywaniem badań rynku lub do celów handlowych